Báo giá thuê tivi tại Hà Nội

Giá tham khảo thuê tivi 32 inch mới

 Kích thước:    740 X 420mm 

 - Thuê 1 -3 ngày:                              370,000 -450,000 đ/chiếc/ngày

 - Thuê  gian thuê 3- 6 ngày:                 250,000 đ/chiếc/ngày

 - Thuê  gian thuê 6-10 ngày:                190,000 đ/chiếc/ngày

 - Thuê  gian thuê  10- 20 ngày:              150,000 đ/chiếc/ngày

 - Thuê  gian thuê  20- 30 ngày:              120,000 đ/chiếc/ngày

 - Thuê > 30 ngày:                           90,000 đ/chiếc/ngày

 Giá thuê tivi  mới 42 inch

 Kích thước 960 x 570 mm 

 - Thuê 1 - 3 ngày:                           400,000 - 550.000 đ/chiếc/ngày

 - Thuê  gian thuê  5 ngày:               350,000 đ/chiếc/ngày

 - Thuê  gian thuê 10 ngày:               280,000 đ/chiếc/ngày

 - Thuê  gian thuê 20 ngày:              250,000 đ/chiếc/ngày

 - Thuê  gian thuê 30 ngày:              190,000 đ/chiếc/ngày

 - Thuê > 30 ngày:                            150,000 đ/chiếc/ngày

 Giá thuê tivi 50 inch mới

 Kích Thước: 1130x660mm 

 - Thuê từ 1 - 3  ngày:                       900,000 - 1.100.000 đ/chiếc/ngày

 - Thuê từ 5 ngày:                             600,000 đ/chiếc/ngày

 - Thuê từ 6 đến 10 ngày:                 500,000 đ/chiếc/ngày

 - Thuê từ 11 đến 20 ngày:               400,000 đ/chiếc/ngày

 - Thuê từ 21 đến 30 ngày:               300,000 đ/chiếc/ngày

 - Thuê > 30 ngày:                            250,000 đ/chiếc/ngày

 Giá thuê tivi 60 inch mới  

 Kích Thước: 1400x850mm

  - Thuê từ 1 - 2  ngày:                 1,990,000 - 2.300.000 đ/chiếc/ngày

  - Thuê từ  5 ngày:                      1,100,000 đ/chiếc/ngày

  - Thuê từ 6 đến 10 ngày:           800,000 đ/chiếc/ngày

  - Thuê từ 11 đến 20 ngày:         600,000 đ/chiếc/ngày

  - Thuê từ 21 đến 30 ngày:         500,000 đ/chiếc/ngày

  - Thuê > 30 ngày:                      400,000 đ/chiếc/ngày

 Giá thuê tivi 70 inch mới  

  Kích Thước: 1600x960mm   

 - Thuê từ 1 - 2  ngày:                     3,900,000 đ/ chiếu/ngày

 - Thuê Từ 3 ngày trở lên               2.500.000đ/chiếc/ngày

 - Thuê từ  5 ngày:                           2,000,000 đ/chiếc/ngày

 - Thuê từ 6 đến 10 ngày:                1,5000,000 đ/chiếc/ngày

 - Thuê từ 11 đến 20 ngày:              1,100,000 đ/chiếc/ngày

- Thuê từ 21 đến 30 ngày:              900,000 đ/chiếc/ngày

 - Thuê > 30 ngày:                           700,000 đ/chiếc/ngày